Dziś jest: 22 kwietnia 2018

Instrukcja finansowa

Dla kandydatów w wyborach do Parlamentu RP 2011 roku

Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy jest Komitetem Partyjnym, dlatego pieniądze przekazywane na Komitet Wyborczy nie mogą być wpłacone bezpośrednio na konto Komitetu Wyborczego. Niniejsza instrukcja została opracowana w oparciu o przepisy wynikające z Ustawy o Partiach Politycznych, oraz w oparciu o uzyskane wcześniej wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej.

Żaden z kandydatów nie może prowadzic swojej kampanii wyborczej na którą ponosi nawet najmniejsze wydatki finansowe z pominięciem rachunku bankowego. Wszystkie druki i inne formy reklamy (np. ogłoszenia w lokalnych gazetach) muszą być sygnowane danymi Komitetu Wyborczego. Pełnomocnik Finansowy nie zatwierdzi faktur nie uzgodnionych. Zatwierdzenie faktur wystawionych na Komitet Wyborczy przez Pełnomocnika Finansowego jest gwarancją ich uregulowania.

Zasady postępowania przy wpłatach i wypłatach.

  1. Kandydat może wpłacić określoną, nie większą niż 20 790 złotych kwotę na podany poniżej rachunek bankowy (jednorazowe wpłaty większe niż 1 386 złotych muszą być przelewane z rachunku bankowego osoby fizycznej).
  2. Jednorazowa wpłata gotówkowa (np. za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego punktu obsługi wpłat gotówkowych) może wynosić maksymalnie 1 386 złotych.
  3. Z każdej wpłaty na cele ogólne komitetu wyborczego będzie pozostawało 5% przekazanej kwoty. Pozostała część będzie przeznaczona na dokonanie pokrycia zobowiązań kandydata.
  4. Na kampanię kandydata mogą wpłacać również inne osoby fizyczne wg zasad określonych w punktach 1, 2 , 3.
  5. Wpłaty na rachunek bankowy nie mogą być dokonane przez osoby prawne (spółki, przedsiębiorstwa, fundacje, stowarzyszenia, osoby prowadzące działalność gospodarczą i inne). Wszystkie takie wpłaty będą odsyłane do nadawcy.
  6. Pełnomocnik Finansowy po stwierdzeniu prawidłowo dokonanej wpłaty, będzie akceptował przesłane do niego faktury za wykonane usługi.
  7. Druk ulotek i plakatów nie może być potwierdzony jedynie fakturą, musi być również potwierdzony przez daną drukarnię dokumentem odbioru określonej ilości sztuk wydruku (przekazany łącznie z fakturą do Pełnomocnika Finansowego Komitetu).

 

Każdy kandydat przed podjęciem decyzji, co do których ma wątpliwości powinien skontaktować się z Pelnomocnikiem Finansowym Zbigniewem Śniadeckim  601 580 123, bądź Andrzejem Chyłkiem  606 950 307, bądź Januszem Aniołem  602 580 461 w celu uniknięcia nieporozumień. Jedyną osobą upoważnioną do podejmowania decyzji finansowych jest Pełnomocnik Finansowy Komitetu. Faktury nie zatwierdzone przez Pełnomocnika Finasowego będą odsyłane do wystawiającego fakturę bez zatwierdzenia i dokonania przelewu z adnotacją, że usługa nie była zamówiona bądź powtwierdzona przez Pełnomocnika Finansowego.

Dlatego należy zwrócić uwagę na fakt dokonania wcześniej wpłat na rachunek bankowy, zanim zostanie przesłana faktura za usługi związane z wyborami.

Numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat:

PKO BP S.A.  15 Oddział Warszawa, 00-950 Warszawa, Al. Jerozolimskie 7. Polska Partia Pracy – Sierpień 80

47 1020 1156 0000 7102 0060 1591

Faktury VAT za wydruk ulotek, plakatów i innych usług w ramach kampanii wyborczej muszą być wystawione na:

Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy – Sierpień 80

00 – 570 Warszawa

Al.Wyzwolenia 18

NIP:  701 02 33 991

 

Wybory