Dziś jest: 24 maja 2018

Rafał Roman Zieleniewski

Rafał Roman  Zieleniewski
Województwo mazowieckie, Okręg wyborczy nr 19
nr 7 na liście

Ukończyłem fizykę na Uniwersyte­cie Jagielloń­skim. Od 30 lat pracuję jako informatyk. Obecnie na stanowisku specjalisty ds. systemu ERP/CRM w dużej firmie komputerowej, notowanej na giełdzie. Praca nauczyła mnie sztuki przewi­dywania wszyst­kich możliwości, cierpli­wości w kontaktach z ludźmi i zachowywa­nia spokoju nawet w czasie awarii systemu kompu­terowego.

Jestem bezpartyjnym człowiekiem o przekonaniach lewicowych. Realizuję różne projekty dla ich urzeczywistnienia. Jestem prze­wodni­czącym Sto­wa­rzy­sze­nia na rzecz Sprawiedli­wości Społecznej Lewico­wa Al­ter­naty­wa. Działam na rzecz bezdomnych i zagrożonych eksmisją jako wiceprezes Polskiej Unii Lokato­rów. Udzielam się w swoim środowisku sąsiedzkim i zostałem członkiem Rady Nadzor­czej Spółdzielni Mieszkaniowej STROP. Z rekomendacji Ogólnopolskiego Związku Bezrobotnych zostałem czło­nkiem Powiatowej Rady Zatrud­nienia m. st. Warszawy.

Wybory