Europa zawalczy w Warszawie o publiczną służbę zdrowia

16.05.2012

 

Europa zawalczy w Warszawie o publiczną służbę zdrowia

 

W opublikowanym właśnie rankingu Europejskiego Konsumenckiego Indeksu Zdrowia polski system zdrowotny zajmuje jedno z najgorszych miejsc. - To wynik liberalnej polityki takich osób jak była minister zdrowia Ewa Kopacz. Polityki komercjalizacji szpitali, ograniczania dostępności do służby zdrowia i filozofii, że na leczeniu i ratowaniu życia trzeba zarabiać - przekonują związkowcy. I zapowiadają na październik zorganizowanie tygodnia akcji europejskiej na rzecz prawa do zdrowia społeczeństw i przeciwko niszczeniu publicznej służby zdrowia oraz jej urynkowieniu.

Związki zawodowe i organizacje społeczne spotkały się w Paryżu na III "Europejskiej Konferencji w Obronie Publicznej Służby Zdrowia i Powszechnej Opieki Społecznej". Delegację polską reprezentował Wolny Związek Zawodowy "Sierpień 80" oraz Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych.

Konferencja odbyła się 12 i 13 maja. Było to już trzecie spotkanie tego typu, po Amsterdamie i Katowicach. I jak wcześniej, służyło wymianie informacji o zamachach na publiczną służbę zdrowia w krajach europejskich oraz doświadczeń obrony jej społecznego wymiaru. Bardzo ważne były relacje z objętej cięciami kryzysowymi Grecji. Reprezentanci tego kraju, gdzie na zbrojenia wydaje się więcej, niż na ochronę zdrowia opowiadali, że prowadzona od dłuższego czasu polityka zaciskania pasa, także w zakresie służby zdrowia doprowadziła do kryzysu sanitarnego.

- W wyniku kryzysu kapitalizmu i neoliberalnych cięć wydatków na cele społeczne, stan zdrowia społeczeństw znacząco pogorszył się w całej Europie - mówiono. I wskazywano, że kryzys stał się pretekstem do niesłychanie ostrych ataków na publiczne systemy opieki zdrowotnej i społecznej, oraz przeciwko prawom socjalnym ludności. - Programy oszczędności budżetowych w sferze ochrony zdrowia i opieki społecznej są wprowadzane pod naciskiem ponadnarodowych koncernów branży zdrowotnej oraz prywatnych towarzystw ubezpieczeniowych - przekonywano.

Na całym kontynencie trwa walka przeciwko komercjalizacji i prywatyzacji szpitali, przychodni, poradni zdrowia psychicznego oraz ratownictwa medycznego. Organizacje pracowników sektora zdrowotnego oraz pacjenci sprzeciwiają się utowarowieniu zdrowia. - Zdrowie Europejczyków to nie jest puszka napoju. Nie można myśleć w ten sposób! Walcząc z prywatyzacją, walczymy o dostęp ludności do ratowania swego życia i zdrowia - można było usłyszeć w Paryżu.

Przedstawiono również kulisy zwycięstw i obrony publicznej służby zdrowia. Takim sukcesem cieszą się już Słowacy, którym udało się zastopować prywatyzację.

Efektem paryskiej konferencji będzie organizacja szeregu wspólnych działań. Od akcji informacyjnych po protesty. Na dzień 5  czerwca zaplanowano konferencje prasowe w stolicach państw członkowskich Unii Europejskiej poświęcone potrzebie tworzenia wysoce efektywnej publicznej służby zdrowia. Podobną, bo wspólną formę będzie miał tydzień akcji europejskiej na rzecz prawa do zdrowia społeczeństw i przeciwko niszczeniu publicznej służby zdrowia oraz jej urynkowieniu wyznaczony od 1 do 7 października 2012 r. W tym czasie w Warszawie zostanie zorganizowane Europejskie Białe Miasteczko, do którego zjadą przedstawiciele organizacji z poszczególnych państw. Zwieńczeniem działań będzieIV. edycja konferencji. Tym razem przeprowadzona zostanie w Warszawie.

Organizatorami "III Europejskiej Konferencji w Obronie Publicznej Służby Zdrowia i Powszechnej Opieki Społecznej" były związek zawodowy SUD i Nowa Partia Antykapitalistyczna (Francja) oraz WZZ "Sierpień 80" i Polska Partia Pracy. Poprzednia konferencja odbyła się w jesienią ub.r. w Katowicach i wzięły w niej udział krajowe organizacje takie, jak: Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Ratownictwa Medycznego, Ogólnopolski Związek Zawodowy Służb Ratowniczych oraz WZZ "Sierpień 80".

PATRYK KOSELA
Rzecznik prasowy
Komisji Krajowej
WZZ "Sierpień 80"

Poniżej treść deklaracji, przyjętej przez III Europejską Konferencję:

 

 

Europejska Konferencja w Obronie Publicznej Służby Zdrowia i Powszechnej Opieki Społecznej

Nanterre, 12-13 maja 2012 r.

 

Deklaracja

W sytuacji kryzysu kapitalizmu stan zdrowia społeczeństw znacząco pogorszył się w całej Europie, tak z powodu kryzysów ekonomicznego, ekologicznego i społecznego, zwiększających nierówności społeczne.

W ubiegłym roku kryzys w Europie uległ zaostrzeniu. Rozpoczyna się w Europie kolejny kryzys bankowy: polityki zaciskania pasa, prowadzone wspólnie we wszystkich krajach, prowadzą do powszechnej recesji, a w Grecji i niektórych innych krajach - do prawdziwej depresji gospodarczej.

Europejscy liderzy krok za krokiem zaostrzają politykę zaciskania pasa, dążąc do tego, by - poprzez ratyfikację tzw. Paktu Fiskalnego oraz Europejskiego Mechanizmu Stabilizacji (ESM) - nie było już od niej odwrotu.

Dług publiczny, bezrobocie, nierówności społeczne, ubóstwo - rosną w alarmującym tempie.

Mówi się, że cięcia budżetowe są nieuniknione, i że dług jest nieuchronną koniecznością. Wszędzie stały się pretekstem do niesłychanie ostrych ataków na publiczne systemy opieki zdrowotnej i społecznej, oraz przeciwko prawom socjalnym ludności. Grecja, która jest sztandarowym przypadkiem w całej Europie, przeżywa bezprecedensowy kryzys humanitarny. Kraje Europy Południowej i Środkowo-Wschodniej są dziś najbardziej dotknięte efektami tej polityki.

Programy oszczędności budżetowych w sferze ochrony zdrowia i opieki społecznej są wprowadzane pod naciskiem ponadnarodowych koncernów branży zdrowotnej oraz prywatnych towarzystw ubezpieczeniowych.

Te korporacje odgrywają główną rolę:

- w destrukcji praw socjalnych, umów zbiorowych i praw związkowych (takich jak negocjacje zbiorowe, swoboda działalności związkowej, warunki pracy, itp.),

- w redukowaniu płac oraz obniżaniu proporcji wynagrodzeń w PKB (co dodatkowo zaostrzy nowy europejski mechanizm nadzoru gospodarczego i kontroli tzw. „jednostkowych kosztów płac"),

- oraz w rozszerzaniu niepewnych warunków pracy (powrót do dniówek, ogromne nasilenie pracy tymczasowej, fałszywe „wolne zawody” w postaci tzw. pracowników samozatrudnionych, itp.).

Owe polityki zaciskania pasa, niszczące usługi publiczne w dziedzinie zdrowia i opieki społecznej i dotyczące wszystkich ludzi objętych ubezpieczeniami społecznymi, uderzają w szczególności w określone kategorie obywateli:

? w kobiety  -  stanowiące ogromną większość zatrudnionych w sferze usług publicznych, zajmujące najbardziej niepewne rodzaje etatów, zwalniane w pierwszej kolejności przy zamykaniu szpitali, żłobków, ośrodków pomocy dla niepełnosprawnych, wykonujące lwią część tzw. „pracy na rzecz reprodukcji społecznej", którą polityki zaciskania pasa masowo przesuwają do sfery gospodarstw domowych;

? w osoby chore  -  obarczane coraz to nowymi opłatami; osoby niepełnosprawne - autentyczne ofiary kryzysu, wykluczone nie tylko z pracy, ale również z placówek, których zadaniem jest niesienie im pomocy;

? w migrantów  -  osoby bez dokumentów, często wykluczone z systemów opieki zdrowotnej i opieki społecznej.

Polityki te wymagają odpowiedniej reakcji w każdym kraju, ale także skoordynowanych działań personelu służby zdrowia, pacjentów, wszystkich obywateli. A to z kolei wymaga wspólnego wykorzystywania doświadczeń z walk w różnych krajach w obronie publicznej służby zdrowia i publicznych ubezpieczeń społecznych, wspólnego organizowania konkretnej solidarności w czasie protestów, wspólnej refleksji nad metodami budowy międzynarodowych inicjatyw w obronie powszechnej, równej dla wszystkich i solidarnej publicznej służby zdrowia.

Po konferencji w Nanterre (Francja), która odbyła się w dniach 12 i 13 maja 2012 r., jej uczestnicy  -  działacze związków zawodowych i organizacji pozarządowych walczących w obronie służby zdrowia i opieki społecznej, broniących systemu publicznej służby zdrowia o wysokim standardzie w całej Europie  -  opowiedzieli się za:

 

? budową europejskiej przestrzeni wymiany informacji, mobilizacji i działań przeciwko prywatyzacji systemów ochrony zdrowia i opieki społecznej  -  otwartej dla tych wszystkich, którzy chcą działać przeciwko cięciom budżetowym kosztem zdrowia społeczeństw oraz regresu w sferze praw socjalnych i opieki społecznej; 

 

? wdrażaniem europejskiego programu alternatywnego wobec neoliberalnych rozwiązań, który broniłby systemów zdrowia publicznego i opieki społecznej jako powszechnych dóbr użyteczności publicznej, które nie mogą dalej służyć pomnażaniu zysków prywatnych akcjonariuszy firm branży zdrowotnej i społecznej; program taki zakłada równy dostęp dla wszystkich obywateli do usług zdrowotnych, nieodpłatność opieki zdrowotnej, demokrację sanitarną oraz promowanie ich publicznego, zbiorowego finansowania;

 

? obywatelskimi audytami długu publicznego, zwłaszcza jeśli chodzi o szpitale, instytucje społeczne i zakłady opieki społecznej, ze szczególnym podkreśleniem konsekwencji długu dla sytuacji kobiet;

 

? zorganizowaniem stałej sieci wymiany informacji w zakresie inicjatyw i protestów przeciwko prywatyzacji systemów służby zdrowia i ubezpieczeń społecznych, jak również przeciwko wszelkim opłatom z tytułu kosztów leczenia, które ograniczają powszechny dostęp obywateli do opieki zdrowotnej;

 

? organizacją skoordynowanych konferencji prasowych związanych z niniejszą deklaracją w dniu 5 czerwca 2012 r. i apelem solidarności ze społeczeństwem Grecji;

 

? organizacją w każdym kraju Tygodnia akcji europejskiej na rzecz prawa do zdrowia społeczeństw i przeciwko niszczeniu publicznej służby zdrowia oraz jej urynkowieniu w dniach od 1 do 7 października 2012 r.;

 

? wysłaniem delegacji z każdego kraju do „Białego Miasteczka Europejskiego” w Warszawie w czasie wspomnianego Tygodnia akcji;

 

? organizacją kolejnej konferencji europejskiej w dniu 7 października 2012 r. w Warszawie;

 

? koordynacją kampanii informacyjnej ze wspólnymi plakatami i wspólna petycją.

 

Uczestnicy konferencji  -  świadomi, iż działania na rzecz publicznego systemu ochrony zdrowia i powszechnej opieki społecznej nie mogą być wyłączną domeną personelu służby zdrowia i stowarzyszeń obrony publicznej służby zdrowia, i że sprawa ta dotyczy całego społeczeństwa:

 

? pragną włączyć ten specyficzny sektor walki w nurt wszystkich inicjatyw mających na celu organizowanie nowej europejskiej przestrzeni publicznej, pozwalającej prowadzić stałą kampanię w obronie podstawowego prawa, jakim jest dostęp do publicznych, powszechnych usług w zakresie ochrony zdrowia.

 

? wpisują się w europejską kampanię na rzecz odrzucenia ratyfikacji  tzw. Paktu Fiskalnego oraz Europejskiego Mechanizmu Stabilizacji.

 

Nanterre, 13 maja 2012 

Wybory