OM PPP - popieramy \\\"Bośniacką Wiosnę\\\"

05.03.2014

W leżącym na północy Bośni i Hercegowiny mieście Tuzla doszło 4 lutego do gwałtownej demonstracji przeciwko grupowym zwolnieniom w sprywatyzowanych fabrykach. Wkrótce protesty wybuchły w całym kraju, w tym m.in. w miastach: Sarajewo, Zenica, Mostar, Jajce, Brčko, Bihać, Doboj, Prijedor, Travnik, Bugojno, Donji Vakuf, Kakanj, Visoko, Breza, Gračanica, Sanski Most, Cazin, Živinice, Goražde, Orašje, Srebrenik, Bijeljina, Prozor czy Tešanj. W wyniku kilkudniowych zamieszek spalone zostały budynki rządowe (siedziba prezydenta, rządów kantonalnych). Zarówno po stronie demonstrantów, jak i w szeregach policji i innych służb bezpieczeństwa było wiele osób rannych. Aresztowano ponad stu osób. Wydarzenie to już powszechnie określa się mianem "Bośniackiej Wiosny".

W manifestacjach wzięli udział przedstawiciele wszystkich grup narodowościowych i religijnych kraju. Wśród postulatów zgłaszanych przez protestujących było m.in. ograniczenie biedy, bezrobocia (w całym społeczeństwie sięga ono ponad 40 proc., prawdziwa tragedia dotyka osób młodych - wśród tej grupy bez pracy jest aż 60 proc.), walka z korupcją i nepotyzmem oraz sprzeciw wobec nacjonalizmu stanowiącego główną podporę ideologiczną tego podzielonego kraju (składa się on z Federacji Bośni i Hercegowiny zamieszkałej głównie przez Boszniaków i Chorwatów, Republiki Serbskiej w Bośni oraz Dystryktu Brczko, należącego do obu części składowych kraju i będącego jednocześnie pod kontrolą międzynarodową). Demonstranci odnieśli już pierwsze sukcesy - władze kantonu sarajewskiego zdecydowały się 24 lutego na przyjęcie większości ich postulatów.

Poniżej list (w wersji polskiej i angielskiej) jaki Organizacja Młodzieżowa Polskiej Partii Pracy wysłała do środowisk lewicowych i związkowych w BiH:

Niech Bośnia i Hercegowina zostanie pochodnią Europy!

Ludzie w Bośni i Hercegowiny powstali przeciwko kapitalistycznym rządom. Powstali przeciwko prywatyzacji i neoliberalizmowi. Iskrą zapalną stało się zamknięcie zakładów motoryzacyjnych w Tuzli. Jako obywatele Polski, którym zlikwidowano wiele zakładów pracy uznajemy to za bardzo ważny gest.

Demonstracje w Bośni i Hercegowinie, które mogą zaskakiwać niektórych swoją gwałtownością są ogólnoeuropejskim manifestem przeciwko kapitalistycznemu porządkowi i europejskiemu imperializmowi, który stworzył neoliberalny ład w całych Bałkanach.

Let Bosnia and Hercegovina be the torch of Europe!

People of Bosnia and Hercegovina stood up against capitalist rule. They stood up against priviatisation and neoliberalism. Closing of automotive plants in Tuzla was the spark. We as citizens of Poland, where several plants were closed, consider this as a very important gesture.

Protests in Bosnia and Hercegovina which may which may surprise some for its vehemence are a pan-European manifesto against the capitalist order and european imperialism that created the neo-liberal order in the entire Balkans.

Postulaty protestujących w niektórych bośniackich miastach:

Tuzla:

1. Zachowanie ładu i porządku publicznego przy współpracy obywateli, policji i obrony cywilnej w celu  uniknięcia kryminalizacji protestów, ich upolitycznienia i jakiejkolwiek nimi manipulacji.

2. Powołanie rządu technicznego, w skład którego wejdą osoby wykwalifikowane, bezpartyjne i nieskompromitowane, dotychczas niesprawujące żadnych funkcji na żadnym szczeblu struktury władzy. Rząd ten doprowadziłby do wyborów w kantonie tuzlańskim w 2014 r. Rząd musi mieć obowiązek składania cotygodniowych planów i sprawozdań z pracy oraz realizować założone cele. Pracę rządu będą śledzić wszyscy zainteresowani obywatele.

3. Rozwiązanie w trybie pilnym kwestii prawidłowości prywatyzacji firm “Dita”, “Polihem”, “Poliolhem”, “Gumara” i “Konjuh” i to tak, aby: zapewnić robotnikom zaliczenie stażu pracy i ubezpieczenie zdrowotne; wszcząć postępowanie w sprawie popełnionych przestępstw gospodarczych i wobec wszystkich, którzy się ich dopuścili; odebrać nielegalnie przejęte mienie; anulować umowy prywatyzacyjne; zrewidować prywatyzacje; przywrócić fabryki robotnikom i oddać je pod kontrolę władzy publicznej w celu ochrony interesu publicznego oraz uruchomić produkcję w tych fabrykach, w których jest to możliwe.

4. Zrównanie płac przedstawicieli władzy z płacami pracowników sektora prywatnego i publicznego.

5. Likwidacja dodatków do dochodu przysługujących przedstawicielom władzy za udział w komisjach, komitetach i innych ciałach oraz pozostałych nierozsądnych i niesprawiedliwych świadczeń poza tymi, do których mają prawo wszyscy zatrudnieni.

6. Likwidacja pensji dla ministrów i ewentualnie innych urzędników państwowych po zakończeniu sprawowania przez nich funkcji.

Sarajewo:

1. Obniżenie pensji i dodatków dla przedstawicieli władz wszystkich szczebli.

2. Żadnych dodatków po zakończeniu kadencji.
3. Sprzedaż nowych samochodów i przeznaczenie zaoszczędzonych w ten sposób pieniędzy na bankrutujące fabryki.

4. Reforma i transparenty charakter dochodów publicznych i wydatków.

5. Przyjęcie prawo o pochodzeniu własności.

6. Osądzenie winnych nadużyć władzy.

7. Unieważnienie wszystkich nielegalnych prywatyzacji i pociągnięcie do odpowiedzialności przedstawicieli władzy.

8. Powołanie niezależnej komisji antykorupcyjnej.

9. Pokrycie szkód wynikłych z protestów z części dodatków przysługujących przedstawicielom władzy.

Bihać:

1. Rezygnacja i całkowita wymiana władz kantonu Una-Sana oraz wszystkich dyrektorów instytucji i spółek publicznych.

2. Powołanie nowego rządu kantonu i nowych dyrektorów bez wpływu polityki na wybór premiera i ministrów (profesjonalny rząd - publicznie dostępne biografie i powody mianowania na urząd).

3. Powiązanie pensji w sektorze publicznym z pensjami robotniczymi, tak żeby najwyższa pensja tam nie przekraczała trzech średnich pensji robotniczych.

4. Powiązanie płac w sektorze publicznym z posiadanymi umiejętnościami i ukończonymi szkołami.

5. Publiczne ujawnienie dokumentów dotyczących przetargów z ostatnich 10 lat, a także pełna jawność w tej materii w przyszłości.

6. Podniesienie poziomu wydatków na rolnictwo na wszystkich poziomach administracji do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej.

7. Podniesienie poziomu edukacji wszystkich szczebli do poziomu Unii Europejskiej.

8. Zrównanie liczby pracowników sektora publicznego do takiego jaki obowiązuje w Unii Europejskiej.

9. Finalizacja budowy domu weterana przed wyborami w 2014 r.

10. Zniesienie wszystkich dodatkowych przywilejów władzy.

11. Likwidacja dodatków do dochodu przysługujących przedstawicielom władzy i pracownikom administracji publicznej za udział w komisjach, komitetach i innych ciałach.

12. Likwidacja pensji i dodatkowych przywilejów polityków po zakończeniu obecnej kadencji.

13. Natychmiastowe zakończenie użycia siły przez policję wobec demonstrantów i vice versa.

Mostar:

1. Rozwiązanie problemów pracowników zniszczonych zakładów pracy.

2. Zatrudnienie pracowników socjalnych w szkołach podstawowych i średnich.

3. Zabezpieczenie środków finansowych dla niepracujących matek.

4. Podniesienie i zrównanie składki na ubezpieczenia społeczne w całej Bośni i Hercegowinie.

5. Prawo do życia.

6. Prawo do pracy.

7. Wzrost świadczenie dla wszystkich emerytów.

8. Likwidacja dodatków do dochodu przysługujących przedstawicielom władzy i pracownikom administracji publicznej za udział w komisjach, komitetach i innych ciałach.

9. Likwidacja ministerialnych pensji po zakończeniu przez nich kadencji.

10. Powiązanie zarobków polityków z zarobkami innych pracowników sektora publicznego oraz prywatnego.

11. Rezygnacja rządu, premiera i ministrów.

Zenica:

1. Pierwszym żądaniem do władz kantonalnych jest wypełnienie umowy zawartej pod koniec ubiegłego roku ze studentami w zakresie wypłaty stypendiów.

2. Ograniczyć obywatelom możliwość pełnienia więcej niż jeden funcji w sytuacji gdy są osoby odpowiednio wykształcone by zająć tę pozycję (chodzi głównie o profesorów wykładających na wielu uczelniach).

3. Wypłata subwencji dla młodych matek dla tych osób, które protestują już w tej sprawie od wielu miesięcy.

4. Rozwiązanie problemów pracowników zakładów pracy podczas prywatyzacji, którym odmówiono podstawowych praw.

5. Likwidacja dodatków do dochodu przysługujących przedstawicielom władzy i pracownikom administracji publicznej za udział w komisjach, komitetach i innych ciałach.

6. Natychmiastowe rozwiązanie problemu zanieczyszczenia powietrza w Zenicy we współpracy z władzami federalnymi i lokalnymi.

7. Zapewnienie stażu/pracy tymczasowej dla osób kończących szkoły przez okres 6 miesięcy od jej ukończenia, stworzenie programu dla młodych, którzy byli bezrobotni kilka lat i nie mają żadnego doświadczenia zawodowego, a także zmiana systemu praktyk zawodowych w sektorze publicznym.

8. Wszyscy pracownicy rządowi muszą dać 30 proc. swojego wynagrodzenia, które w czasie trwania ich kadencji będzie deponowane na wspólnym koncie na 4 lata gdzie oprocentowanie stanie się własnością publiczną. Środki te będą służyć do sfinansowania kosztownych procedur medycznych dla potrzebujących ich obywateli, ale nie w Turcji, Niemczech czy innych krajach tylko na edukację krajowych specjalistów i kupno sprzętu tak, żeby obniżyć ilość zabiegów zagranicznych. Nacisk powinien być położony na choroby spowodowane przez dwutlenek siarki i inne substancje szkodliwe dla środowiska na których działania narażeni byli mieszkańcy Zenicy.

Prijedor:

1. Domagamy się dymisji wszystkich dyrektorów publicznych instytucji w Prijedorze!

2. Domagamy się konkretnych działań w kwestii zwalczania korupcji (autonomiczne instytucje kontrolne, regularne kontrole firm należących do osób bliskich władzy, koniec zatrudniania w instytucjach publicznych na zasadzie klucza politycznego)!

3. Domagamy się zwiększenia zatrudnienia (rozwiązanie problemu Starych Kopalni w Ljubiji)!

4. Domagamy się publicznych przeprosin od burmistrza Prijedoru za lata nieodpowiedzialnego zarządzania dobrami publicznymi!

5. Domagamy się się wszystkich praw należnym pracownikom w Prijedorze (stworzenie warunków dla powstania niezlaeżnych związków zawodowych we wszystkich prywatnych firmach)!

6. Domagamy się by dawny Ratusz nie został wyburzony!

7. Domagamy się wyjaśnień dlaczego coraz więcej młodych ludzi opuszcza Prijedor i podjęcia konkretnych działań na rzecz zmiany tego stanu rzeczy!

8. Domagamy się aby lokalni parlamentarzyści zrzekli się wszystkich dodatków, które zostaną przekazane do spiżarni w Prijedorze i Ljubiji!

9. Domagamy się zaprzestania pobierania wszelkich dodatkowych opłat za świadczenia medyczne!

10. Domagamy się zaprzestania wszelkich represji wobec protestujących!

 

Wybory