Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: Access denied for user 'UNKNOWN_USER'@'localhost' (using password: NO) in /classes/SEF.class.php on line 271

Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: A link to the server could not be established in /classes/SEF.class.php on line 271

Warning: mysql_fetch_row(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /classes/SEF.class.php on line 272
Statut - Polska Partia Pracy
Dziś jest: 27 maja 2018

Statut

STATUT

grudzień 2005 r.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

Art. 1

Polska Partia Pracy posługująca się skrótem PPP jest partą polityczną utworzoną przez osoby posiadające zdolności do czynności prawnych.

Art. 2

Polska Partia Pracy zwana w dalszym tekście niniejszego statutu Partią Pacy będzie budować nową jakość na polskiej scenie politycznej.

Art. 3

Terenem działalności Partii Pracy jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz skupiska Polaków poza granicami RP o ile nie jest to sprzeczne z ustawodawstwem państwa ich osiedlenia.

Art. 4

Siedzibą władz Partii Pracy jest Miasto Stołeczne Warszawa.

Art. 5

Godłem Partii Pracy jest głowa orła białego skierowana w prawo na niebieskim tle z biało – czerwonym napisem pod nią Polska Partia Pracy.

Art. 6

Hasłem Partii Pracy jest Godność i Praca.

Rozdział II

Cele i zadania

Art. 7

Cele Partii Pracy wyznaczają suwerenność narodu i niepodległość Państwa Polskiego będącego gwarantem wolności, godności i pomyślności obywateli.

Art. 8

Partia Pracy stoi na straży polskiego interesu narodowego i działa zgodnie z polską racją stanu.

Art. 9

Partia Pracy prowadzi działalność we wszystkich formach organizacyjnych i prawnych a w szczególności działalność: polityczną, społeczną, kulturalną, wydawniczą, oświatowo -wychowawczą.

Art. 10

Partia Pracy prowadzi swoją działalność poprzez rady programowe, zespoły zadaniowe, branżowe i środowiskowe, jak i przez statutowe struktury terenowe.

Rozdział III

Członkowie Partii Pracy

Art. 11

Członkiem Partii Pracy może zostać osoba posiadająca zdolności do czynności prawnych, która podpisze deklarację członkowską, zobowiąże się przestrzegać niniejszy Statut, realizować program Partii Pracy i inne wyznaczone zadania.

Członek Partii Pracy nie może należeć do innej partii politycznej.

Art. 12

Przyjęcia w poczet członków dokonuje Krajowa Komisja Koordynacyjna stosowną uchwałą.

Art.13

Członkowie mają prawo do:

·       informacji o decyzjach i działaniach władz Partii Pracy,

·       uczestniczenia w zebraniach ogólnych Partii Pracy,

·       czynnego i biernego prawa wyborczego, prawo to przysługuje członkom, którzy mają przynajmniej dwuletni staż członkowski

·       otrzymywania rekomendacji do pe łnienia funkcji zarówno pochodzących z wyboru jak i na funkcje państwowe i samorządowe.

Obowiązkiem członków jest:

·       przestrzeganie Statutu Partii Pracy,

·       aktywne uczestnictwo w działalności partii,

·       realizowanie uchwał i decyzji władz statutowych partii,

·       płacenie składek (wysokość składek oraz sposób i termin płacenia określa Krajowa Komisja Koordynacyjna),

·       zachowanie w każdej sytuacji postawy godnej Polaka.

Art. 14

Członkostwo ustaje na skutek:

·       złożonej przez członka rezygnacji,

·       wykluczenia z partii,

·       śmierci

Art. 15

Karami partyjnymi są:

·       upomnienie,

·       nagana,

·       zawieszenie w pełnieniu funkcji bądś członkostwie,

·       wykluczenie.

Upomnienia i nagany mogą udzielać zarządy gmin, miast, powiatu, województwa bądś Krajowa Komisja Koordynacyjna.

Zawieszenia w prawach członka może dokonać Zarząd Województwa na wniosek zarządu niższego szczebla bądś Krajowa Komisja Koordynacyjna.

Wykluczenie z partii następuje uchwałą Krajowej Komisji Koordynacyjnej.

Odwołanie od tych decyzji można składać do Zarządu wyższego szczebla a od decyzji Krajowej Komisji Koordynacyjnej do Sądu Koleżeńskiego w terminie 7 dni od daty powiadomienia o podjętej decyzji. Złożenie odwołania nie wstrzymuje wykonywania decyzji.

Rozdział IV

Władze Krajowe

Art. 16

Władzami krajowymi Partii Pracy są:

·       Kongres,

·       Przewodniczący Partii Pracy,

·       Krajowa Komisji Koordynacyjna,

·       Komisja Rewizyjna,

·       Sąd Koleżeński.

Art. 17

Kadencja wszystkich władz Partii Pracy trwa 4 lata i jest liczona dla wszystkich struktur organizacyjnych od Kongresu partii.

Art. 18

1. Kongres Partii Pracy jest najwyższą władzą partii:

·       ocenia działalność Partii Pracy mijającej kadencji,

·       przyjmuje absolutorium dla ustępujących władz,

·       wskazuje generalną linię działań Partii Pracy do następnego Kongresu,

·       wybiera Przewodniczącego i Krajową Komisję Koordynacyjną Partii Pracy,

·       uchwala Statut Partii Pracy,

·       wybiera Komisję Rewizyjną,

·       wybiera skład Sądu Koleżeńskiego.

2. Kongres Partii Pracy zwoływany jest przez Przewodniczącego.
Kongres nadzwyczajny może być zwołany we wcześniejszym terminie przez Przewodniczącego.

Art. 19
Przewodniczący Partii Pracy:

·       kieruje działalnością Partii Pracy i reprezentuje ją na zewnątrz,

·       ogłasza rezolucje, oświadczenia i uchwały,

·       powołuje pełnomocników do poszczególnych czynności,

·       powołuje placówki organizacyjne Partii Pracy nie ujęte w niniejszym statucie,

·       przedkłada Krajowej Komisji Koordynacyjnej kandydatury swoich zastępców, sekretarza partii i skarbnika partii,

·       zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Krajowej Komisji Koordynacyjnej,

·       zgłasza Krajowej Komisji Koordynacyjnej kandydatury kooptowane w skład organów partii w trybie art. 18, 20 i 21.

Art. 20

Krajowa Komisja Koordynacyjna Partii Pracy:

1. Krajowa Komisja Koordynacyjna składa się z Przewodniczącego Partii Pracy i 8-15 członków wybieranych przez Kongres. Na wniosek Przewodniczącego może ona dokooptować do swego grona nowych członków, aby uzupełnić wakaty lub poszerzyć skład Komisji.

2. Poszerzenie składu Krajowej Komisji Koordynacyjnej w drodze kooptacji obejmuje nie więcej niż 1/2 maksymalnej liczby członków, określonej w ust. 1.

Art. 21

Do kompetencji Krajowej Komisji Koordynacyjnej należy:

·       realizacja linii politycznej Partii Pracy i ustalanie kierunków działań,

·       na wniosek Przewodniczącego powoływanie i odwoływanie zastępców Przewodniczącego, sekretarza i skarbnika,

·       na wniosek Przewodniczącego powoływanie i rozwiązywanie struktur wojewódzkich Partii Pracy,

·       na wniosek Przewodniczącego powoływanie i odwoływanie Pełnomocników wojewódzkich, powiatowych, miejskich i gminnych, pełniących funkcje do czasu przeprowadzenia wyborów władz odpowiedniego szczebla.

·       na wniosek Przewodniczącego wyznaczanie terminów Wojewódzkich Zjazdów Partii Pracy,

·       na wniosek Przewodniczącego powoływanie i odwoływanie Pełnomocnika Funduszu Wyborczego Partii Pracy,

·       na wniosek Przewodniczącego ustanawianie przewidzianych prawem ciał występujących w wyborach powszechnych, mianowanie pełnomocników wyborczych oraz określenie ich kompetencji i odpowiedzialności.

·       koordynowanie i przeprowadzanie akcji politycznych,

·       prowadzenie rejestru kandydatów startujących w wyborach powszechnych,

·       na wniosek Przewodniczącego powoływanie wszelkich ciał centralnych partii, zespołów roboczych oraz ustalanie dla nich regulaminów, zasad działania i powoływanie ich szefów,

·       wydawanie wszelkich regulaminów i instrukcji organizacyjnych,

·       wyznaczanie liczebności składów statutowych władz terenowych,

·       wydawanie ordynacji normujących wybory władz Partii Pracy,

·       podejmowanie uchwał o uczestnictwie w wyborach powszechnych,

·       na wniosek Przewodniczącego wybieranie rzecznika prasowego Partii Pracy,

·       na wniosek Przewodniczącego Partii Pracy zatwierdzanie regulaminu i władz reprezentacji parlamentarnej Partii Pracy,

·       ustalanie składu rad programowych.

Art. 22

Kongres Partii Pracy wybiera Sąd Koleżeński w składzie 5-7 osób. Sąd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Krajową Komisję Koordynacyjną. Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego i jego zastępcę wybiera ze swojego grona Komisja na swoim pierwszym posiedzeniu.

Do kompetencji Sądu należy:

rozpatrywanie skarg i odwołań członków Partii Pracy od decyzji władz statutowych, a w szczególności odwołań od decyzji wykluczenia z partii.
dokonywanie wykładni statutu Partii Pracy.
Uzupełnienia składu Sądu Koleżeńskiego dokonuje Krajowa Komisja Koordynacyjna na wniosek Przewodniczącego Partii Pracy.

Art.23

Kongres Partii Pracy wybiera Komisję Rewizyjną w składzie 3-5 osób.

Komisja kontroluje działalność finansową władz Partii Pracy, sprawdza informacje sprawozdania i rozliczenia oraz występuje z wnioskiem do Kongresu o przyjęcie absolutorium ustępującym władzom. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i jego zastępcę wybiera ze swojego grona Komisja na swoim pierwszym posiedzeniu. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być członek innych władz centralnych Partii Pracy.
W przypadku wakatu uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej następuje na wniosek Przewodniczącego Partii Pracy. Uzupełnienia dokonuje Krajowa Komisja Koordynacyjna poprzez wybór członka w drodze głosowania.

Rozdział V
Władze i organizacje terenowe

Art. 24

Władze Wojewódzkie Partii Pracy:

1.Władzami Wojewódzkimi Partii Pracy są:

·       Pełnomocnik Krajowej Komisji Koordynacyjnej do organizowania struktur wojewódzkich, który pełni funkcję Zarządu Wojewódzkiego do czasu wyboru władz wojewódzkich partii.

·       Wojewódzki Zjazd Partii Pracy,

·       Zarząd Wojewódzki w ilości od 4 do 15 osób, któremu przewodniczy Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego.

2.Do kompetencji Zjazdu Wojewódzkiego należy:

·       wybór Przewodniczącego i członków Zarządu Wojewódzkiego,

·       wybór delegatów na Kongres Partii Pracy,

·       udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

3. Do kompetencji Zjazdu Wojewódzkiego należy kierowanie funkcjonowaniem Partii Pracy na terenie województwa nie zastrzeżone dla innych władz.

4.W skład Zarządu wchodzą:

·       Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego i jego zastępcy,

·       Skarbnik,

·       Sekretarz,

·       Członkowie Zarządu Wojewódzkiego.

5. Zarząd Wojewódzki przesyła Krajowej Komisji Koordynacyjnej sprawozdania ze swej działalności wraz z aktualnym wykazem członków Partii Pracy w województwie nie rzadziej niż raz na pół roku.

6. uzupełnienie składu Zarządu następuje na wniosek Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego uchwałą Zarządu podjętą większością głosów.

Art. 25

Władze Partii Pracy powiatu, bądś miasta:

1.Władzami Powiatowymi Partii Pracy są:

·       Pełnomocnik Krajowej Komisji Koordynacyjnej do organizowania struktur powiatowych, który pełni funkcję Zarządu Powiatowego do czasu wyboru władz powiatowych partii.

·       Powiatowy Zjazd Partii Pracy,

·       Zarząd Powiatowy, któremu przewodniczy Przewodniczący Zarządu Powiatowego.

2.Do kompetencji Zebrania Powiatowego należy:

·       Wybór Przewodniczącego i członków Zarządu Powiatowego,

·       Wybór delegatów na Zjazd Wojewódzki,

·       Udzielenie absolutorium ustępującym władzom powiatu.

3. Zjazd Powiatowy zwołuje Przewodniczący Zarządu Powiatowego na wniosek Zarządu Wojewódzkiego. Zjazd Nadzwyczajny Powiatu zwołuje Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego po powiadomieniu Zarządu Powiatu.

4. Do kompetencji Zarządu należy kierowanie funkcjonowaniem Partii Pracy na terenie Powiatu nie zastrzeżonych dla innych władz.

5.W skład Zarządu Powiatu wchodzą:

Przewodniczący i jego zastępcy,

Skarbnik,

Sekretarz,

Członkowie Zarządu Powiatowego.

6. Zarząd Powiatu składa sprawozdania Zarządowi Wojewódzkiemu, nie rzadziej niż raz na pół roku.

7. Uzupełnienie składu Zarządu następuje na wniosek Przewodniczącego Zarządu Powiatowego uchwałą Zarządu podjętą większością głosów.

8. Jeżeli liczba członków Partii Pracy w danej gminie leżącej na terenie powiatu przekroczy 10 osób, Zarząd Powiatu może wnioskować do Krajowej Komisji Koordynacyjnej o powołanie struktury gminnej lub miejskiej.

9. Wszystkie zapisy dotyczące struktur powiatowych partii odnoszą się również do struktur miejskich i gminnych Polskiej Partii Pracy, w przypadku ich powołania.

Art. 26

Szczegółowe relacje pomiędzy poszczególnymi szczeblami struktur władz terenowych Partii Pracy normowane będą śRegulaminem działań i schematem organizacyjnymś uchwalonym przez Krajową Komisję Koordynacyjną.

Art. 27

Za zgodą władz wyższego szczebla dopuszczalne jest tworzenie struktur środowiskowych i powoływanie Komisji Problemowych.

Rozdział VI

Majątek i środki finansowe

Art. 28

Majątek Partii Pracy pochodzi ze składek, darowizn, spadków, zapisów i wszelkich dopuszczonych prawem dotacji.

Art. 29

W skład majątku Partii Pracy mogą wchodzić nieruchomości, ruchomości i prawa majątkowe.

Art. 30

Partia Pracy jako partia polityczna posiada osobowość prawną. Krajowa Komisja Koordynacyjna wyznacza ze swojego grona w drodze uchwały 3 osoby w tym Przewodniczącego i Skarbnika, do zaciągania zobowiązań majątkowych. Nabycie lub zbycie majątku oraz zaciąganie wszelkich zobowiązań majątkowych i finansowych w imieniu partii wymaga zgodnych podpisów dwóch osób z wyżej wymienionych w tym Przewodniczącego Partii Pracy bądś osoby przez niego wyznaczonej.

Art. 31

Za sporządzenie w terminie sprawozdań, informacji i rozliczeń finansowych odpowiada Skarbnik. Krajowa Komisja Koordynacyjna Partii Pracy, zatwierdza sporządzone sprawozdania, informacje i rozliczenia finansowe.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

Art. 32

1.Partia Pracy może być rozwiązana na mocy uchwały Kongresu podjętej większością 2/3 w obecności co najmniej połowy delegatów.

2.Połączenie Partii Pracy z inną partią następuje w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów Kongresu w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Kongresu.

Art. 33

Po rozwiązaniu Partii Pracy Krajowa Komisja Koordynacyjna wyznacza likwidatora majątku partii.

Art. 34

Zmiany w Statucie uchwala Kongres Partii Pracy zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy delegatów obecnych na Kongresie.

Art. 35

Uchwały łącznie z wyborami poszczególnych władz poza obwarowanymi niniejszym Statutem są podejmowane przez organy Partii Pracy zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków stanowiących skład danego ciała.

Art. 36

Wszystkie unormowania szczegółowe będące rozwinięciem norm zawartych w niniejszym Statucie określone będą każdorazowo przez Krajową Komisję Koordynacyjną w formie regulaminów, bądś jej uchwał.


 

Wybory